пʼятниця, 25 січня 2013 р.
    Функціонуючи в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища, особливо нестабільного за останні роки, поглиблюються протиріччя, які існують в економічних відносинах вітчизняних підп­риємств та з'являються все нові загрози стабільному та ефективному їх розвитку. Підтвердженням зазначеного є виявлені тенденції розвит­ку економіки України, які доводять виключну актуальність та необ­хідність посилення уваги до проблеми забезпечення економічної без­пеки як пріоритетної. Проте, передусім, необхідно визначити та сфор­мувати теоретичне підґрунтя цієї проблематики, що є в основі будь-якого дослідження. Для з'ясування змісту поняття «економічна безпека підприємства» звернемось до загальнонаукових методів розробки та уточнення по­нять, першоджерел та думок науковців, які надають тлумачення суті і складових понять.

        З метою чіткого усвідомлення значення категорії «економічна без­пека підприємства» вважаємо за необхідне спочатку надати характе­ристику терміну «безпека», визначити його сутність та окреслити притаманні йому ознаки.
         Термін «безпека», почали вживати ще в XVII столітті практично у всіх країнах Європи. Він означав спокійний стан духу людини, що вважала себе захищеною від будь-якої небезпеки. У XIX столітті сформувалось поняття національної безпеки. На думку одного з перших авторів (президента США Т. Рузвельда), - це сукупність умов, що надійно забезпечують національний суверенітет, захист стратегічних інтересів і повноцінний розвиток суспільства, життя і здоров’я усіх його громадян.
       Найбільш загальне трактування поняття визначає безпеку як відсутність небезпеки. Наприклад за Великим тлумачним словником сучасної української мови  «безпека» - це стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує. Таким чином, безпека – це відсутність загрози або утримання її на узгодженому, щодо захищеності системи, рівні.
За Тлумачним словником В. Даля безпека трактується як не безпечний, не загрозливий, не шкідливий, зберігаючий, вірний, надійний.
У суспільних науках поняття «безпека» - задоволення таких потреб як існування, цілісність, незалежність, спокій та розвиток.
З огляду на представленні визначення категорії «безпека», слід визначити такі положення:
− безпека - це стан;
− ключовими для існуючих визначень безпеки є терміни «захищеність», «відсутність небезпек», «збереження», «надійність», «захист від небезпеки (загроз)», «спокій», «незалежність», «стабільність»;
− опосеридкованими категоріями є «існування», «цілісність», «розвиток», «впевненість».
Виокремивши основні характеристики безпеки в розрізі багатоманітності наведених тлумачень категорії «безпека», вважаємо за необхідне дослідити сутність категорії «економічна безпека», враховуючи її широку спектральність.
Дослідження поняття економічної безпеки, наведеного в публікаціях вітчизняних та зарубіжних авторів, свідчить про різноманітність його трактування. Пояснюється це тим, що категорія «економічна безпека» порівняно недавно стала повноправним об’єктом дослідження економічної науки. Цей термін почав використовуватися у працях вітчизняних економістів лише на початку 90-х рр.. минулого століття. Проте розвиток дослідження за цим напрямом відбувався досить бурхливо, на користь чого свідчить низка напрацьованих за час, що минув відтоді, фундаментальних праць науковців. Специфічний категоріальний апарат з використанням невластивих класичній економічній науці термінів («загроза», «індикатор безпеки» тощо), формування відповідного йому методологічного інструментарію аналізу засвідчили створення окремої підгалузі економічних досліджень – науки про економічну безпеку.
Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відношень на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином.
Щодо дослідження сутності економічної безпеки, вважаємо за необхідне сконцентрувати увагу на мікрорівні економічної безпеки, об’єктом якого є підприємство як базовий досліджуваний суб’єкт господарювання. Відтак змістовний аналіз існуючих позицій провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо трактування категорії «економічна безпека підприємства» свідчить про різноманітність та різнобічність виявлених підходів, які відрізняються або неповнотою, або перенасиченістю.
Найпопулярніші дефініції економічна безпека підприємства
Автори тлумачення
Змістова характеристика
Концептуальний підхід
Тамбовцев В.
Стан підприємства, який означає, що ймовірність небажаної зміни – будь-яких якостей, параметрів приналежного йому майна і його зовнішнього середовища.
Захисний
Олейніков Є.
Стан найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання і забезпечення стабільного функціонування підприємства на нинішній час і в майбутньому.
Ресурсно-функціо-нальний
Капустін Н.
Сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах впливу дестабілізуючих факторів

Стійкість
Козаченко Г.,
Пономарьов В.


Міра гармонізації в часі та просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства
Гармонізаційний
З огляду на зазначене, в економічній науці та практиці поки що не існує єдиної думки з приводу визначення категорії економічна безпека підприємства. Дані підходи, є фрагментарними, та висвітлюють лише один бік проблеми, не дозволяють розкрити сутність категорії повністю. Водночас ресурсно-функціональний підхід є комплексним, оскільки передбачає дослідження найбільш вагомих внутрішніх факторів, аналізує розподіл та використання ресурсів підприємства. Крім цього цей підхід розкриває економічну безпеку як стан найбільш ефективного використання ресурсів, що є фактично ототожненням із ефективністю.
Узагальнюючи наведенні трактування, зазначимо, що концепція безпеки в моделях економічної поведінки стверджує, що запорукою ефективної економічної поведінки підприємства є забезпечення його безпеки, тобто стану потенційної та відносної захищеності підприємства, який спроможний забезпечити незалежність, стабільність, стійкість, здатність, до розвитку та спроможність запобігати і підтримувати вплив зовнішніх і внутрішніх загроз в певних межах.